Adatvédelmi szabályzat

Hatályos: 2020 Januártól

A jelen adatkezelési tájékoztató keretében, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) alapján tájékoztatjuk Önt, mint érintettet arról, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük.

A személyes adatok kezelője: Barta Dávid E.V. továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő” és ezek nyelvtani formái)

Székhelye: 9142 Rábapatona Széchenyi út 38

Adószáma: 69673544-2-28

Nyilvántartási szám: 53520296

Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető és annak alvállalkozói ismerhetik meg. A szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft szerverén kerülnek tárolásra.

Az alábbiakban összefoglaljuk Adatkezelési tájékoztatónk legfontosabb elemeit. Kérjük, hogy az adatai feldolgozásának módjával kapcsolatos részletes információkért olvasson tovább.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai az Adatkezelő honlapján (https://www.abroncscenter.hu) kerülnek közzétételre.

A szabályzat módosításai a fenti helyen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti webcímen és az ügyfélpultnál az Adatkezelő székhelyén. A „hatálybalépés napja” alapján pedig könnyen megállapítható, hogy mikor frissült legutóbb az adatvédelmi tájékoztató.

1.MILYEN FELHATALMAZÁS ALAPJÁN kezeljük adatait?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

Érintett által igénybe vett szolgáltatás

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Kinek adjuk át ezeket az adatokat?

Webáruházban történő megrendelés

E-mail cím, név, lakcím, telefonszám, szállítási címek, számlázási név

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

Megrendeléstől/szerződés teljesítésétől számított 1 évig őrizzük meg ügyviteli rendszerünkben

nem történik adatátadás

Számlázás

Név, számlázási név, számlázási cím,  cím, adószám

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából történik

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

Mindenkor hatályos jogszabályoknak, törvényi előírásoknak megfelelően (8 év)

Számviteli szolgáltatást végző szerződött partner részére
Számlavezető Bank 

Házhozszállítás

Név, szállítási cím, telefonszám, rendelés értéke

Az adatok kezelése a szerződés teljesítése érdekében történik

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

Megrendeléstől/szerződés teljesítésétől számított 1 évig őrizzük meg ügyviteli rendszerünkben

Futárszolgálat

E-mailen történő megkeresés

e-mail cím, egyéb ügyfél által megadott adatok

Kapcsolat felvételi lehetőség biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

A kapcsolat felvétel céljától függően kerül megőrzésre. Reklamáció esetében a panasztételtől számított 5 évig őrizzük meg a panaszról felvett jegyzőkönyvvel és a válasszal együttesen a Fgytv. 17/a (7§) alapján. Egyéb célú megkeresés esetén a megkereséstől számított 6 hónapig. Számviteli tv. hatálya alá eső dokumentum esetén 8 év.

Nincs adatátadás

Biztonsági kamera rendszer

Érintett képmása

Az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Személyi és vagyonvédelmi törvény alapján történik az üzemeltetés

Tárolás időtartalma 10 munkanap

Hatóság vagy bíróság részére a szabálysértési vagy büntetőeljárás lefolytatása érdekében.

Szerződések

Név, cím, telefonszám, e-mail cím

Barta Dávid EV.  kezeli a vele szerződéses kapcsolatban lévő partnerek kapcsolattartóihoz rendelt személyes adatokat kapcsolattartás céljából

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos Érdek

Szerződés megszűnését követő 5 év, vagy egyéb vonatkozó jogszabályokban megállapított idő

nem történik adatátadás

2.KISKORÚ Személy vagy?

Kérjük kiskorú látogatóinkat, hogy a weboldalt csak szülői felügyelet mellett használják!

Webáruházunknak nem célja közvetlenül kiskorúnak történő értékesítés és kiskorúaktól történő információszerzés!

3.KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATát, ÉS KI FÉR HOZZÁ AZOKHOZ?

 Az Adatkezelő:

Az 1. pontban meghatározott adatai adatkezelője az Abroncs Center, melynek elérhetőségei és adatai az alábbiak:

Név: Barta Dávid E.V.
Adószám: 69673544-2-28
Közösségi adószám: HU-69673544
Székhely: 9142 Rábapatona Széchenyi út 38
Képviselője: Barta Dávid
Telefonszám: + 36 (30) 2108555

4.MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÉS HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZOK GYAKORLÁSÁT?

Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást:

 • Milyen adatai kezeljük
 • azokat honnan szereztük be
 • milyen célból kezeljük az adataikat (az adatkezelés céljáról),
 • mi jogosítja fel az Abroncs Centert az adatok kezelésére (jogalapjáról)
 • mikortól és meddig kezeli az Abroncs Center az adataikat (időtartamáról),
 • vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót az Abroncs Center, továbbította-e az Abroncs Center, bárkinek az adatait, és ha igen, kinek továbbította (adattovábbítás címzettjéről)
 • milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban,
  Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése, vagy nemzetbiztonsági érdekek miatt – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást az Abroncs Centernek meg kell tagadnia.

Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.

Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli az Abroncs Center.

Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van:

 • olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy
 • az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy 
 • az Abroncs Center vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
  Olyan adatnak a törlését az Abroncs Center nem végezheti el, aminek a kezelésére jogi kötelezettség miatt van szükség.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk

Ebben az esetben az érintett adatait az Abroncs Center nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza az Abroncs Center, ha az érintett

 • vitatja, hogy az Abroncs Center által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,
 • ellenzi, hogy adatait az Abroncs Center törölje, és kéri azok megőrzését,
 • igényli, hogy adatait az Abroncs Center megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni (például pert szeretne indítani)
 • tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett tiltakozása megalapozott-e.

Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai hordozását.

Az adatok hordozását az érintett olyan adatkezelés esetében kérheti, ami a hozzájárulásán alapul [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont], vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

Fenti kérelme benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulás alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulást korlátozás nélkül visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
  Ezzel az érintett egyértelműen kifejezi, hogy már nem kívánja azt, hogy adatait az Abroncs Center tovább kezelje.

A hozzájárulás visszavonásának következményeként az Abroncs Center a hozzájárulás alapján kezelt a személyes adatokat törli.

Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van:

 • olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy
 • az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy 
 • az Abroncs Center vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

Panasz jog:

Ha sérelmesnek véli azt, ahogy az Abroncs Center a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Abroncs Center-t keresse meg panaszával. A panaszát minden esetben megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt.

Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is közvetlenül:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Tiltakozási jog:

Amennyiben a fentiek alapján adatait jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.
Ha ez a tiltakozás megalapozott, azaz nincs kényszerítő erejű jogos okok az adatok kezelésére, akkor az adatkezelést a megszüntetjük, az adatokat pedig töröljük.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a tiltakozástól függetlenül az Abroncs Center az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.