Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló (Vevő), Barta Dávid E.V.(Eladó) tulajdonában álló www.abroncscenter.hu Domain címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy megismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt Általános Szerződési Feltételeket.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vásároljon tőlünk, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A Webáruházban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Eladó és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy között, és a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat kiegyenlíti.
Amennyiben a Vevő ezt nem teszi, az Eladó elutasíthatja további rendeléseit, valamint kötelezheti az esetleges oda-vissza szállítás okozta többlet költségek megtérítésére!
A rendelés elfogadásához szükséges adatok: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím valamint vállalkozások esetén az adószám. A hiányosan vagy hamisan megadott adatokat az Eladó nem fogadja el, és a rendelést elutasítja, valamint amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával, az Eladó a rendelést indoklás nélkül törli.

Eladó adatai.
Név: Barta Dávid E.V.
Székhely: 9142 Rábapatona Széchenyi út 38
Adószám: 69673544-2-28
Közösségi adószám: HU-69673544
Bankszámlaszám: 11737007-23724978-00000000 OTP Bank
Nyilvántartási szám: 53520296
Telefonszám: +3630 210 85 55
E-mail: abroncscenter@abroncscenter.hu

Vevő
Az Abroncs Center által üzemeltetett Webáruházban kizárólag azok vásárolhatnak, akik maradéktalanul elfogadják a jelen üzletszabályzatot!

Jótállás, szavatosság

Ha az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérül, az Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben erre nincs lehetőség a kifizetett vételárat kifizeti. A szállítási sérülést abban az esetben tudja az Eladó elfogadni, ha az áru átvételekor a sérülésről jegyzőkönyv készül. Amennyiben nem készült jegyzőkönyv, úgy az ebből eredő kár a Vevőt terheli. A hibás termék cseréje az ÁSZF-ben leírt telephelyen történik, a hibás gumiabroncsot a Vevőnek kell az eladóhoz eljuttatnia. A szavatosság vagy jótállás érvényesítésének illetve Vevő panaszainak bejelentési helye az Eladó székhelye: 9142 Rábapatona Széchenyi út 38

Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan gyári hibásak. Az Eladó az általa eladott termékekre 12 hónap jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy akkor a számla egyben a jótállási jegy is.

A szavatossági vagy jótállási bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • Bejelentő neve
 • Az abroncs részletes adatai (márka, típus, méret, mintázat, terhelhetőség, sebességindex)
 • A maradék profil mélységet
 • A hiba leírását
 • A számla sorszámát
 • Garanciajegy sorszámát vagy a rendelési számot és az abroncs felszerelési idejét és időpontját

A szavatossági vagy jótállási igényt a gumiabroncs gyártó bírálja el. A jogos reklamációnak elismert abroncsot az Eladó a Vevő kérésére kicseréli. Amennyiben ez nem lehetséges a vételárat visszatéríti.

Az Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését illetve értékcsökkenést számolhat fel a gumi elhasználódóttságának mértékének megfelelő arányában. Ennek a kiszámítási képlete: (Átlagolt profilmélység-1,6 mm) osztva (gyári profilmélység) szorozva a vételárral. Személy, kisteher és terepjáró gumiabroncsok esetében a szavatosság vagy jótállás csak akkor érvényesíthető, ha az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat, továbbá a gyártó előírásait betartják. Szélsőséges út és használati körülmények esetében az Eladó fenntartja a jogot a jótállási felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására. A jótállási igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés igazolása.

Kötelező jótállás

Az Eladót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • Szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el),
 • helytelen tárolás miatti hibákra,
 • a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómű beállítás stb. által okozott hibákra,
 • a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,
 • javított abroncsokra,
 • nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
 • baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,
 • versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.
– ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok megilletik.

A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vevő Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Kellékszavatosság

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

A Vevő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.  A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényesek, amelyeket a webáruházban a termékek alatt találnak. A termékekre megjelenített árak a fizetendő bruttó árak, melyek tartalmazzák a 27% ÁFA-t, de nem tartalmazzák a házhozszállítás díját.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés teljes mértékben írásban megkötöttnek minősül. Utólag nem módosítható.

Elállás a vásárlástól

A Vevő a szerződéstől a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül, illetve a szerződéskötés és kézhezvétel közötti időszakban indoklás nélkül elállhat. Az elállásra és méretcserére vonatkozó szándékot írásban, e-mail útján kérjük bejelenteni. A megrendelő (Vevő) az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő (Eladó) köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Vevő ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Tájékoztató a Vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót (Vevőt) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó (Vevő) az elállási jogát

 • a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 • aa) a terméknek,
 • ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó(Vevő) vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap. A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó (Vevő) azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a Vevő tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus úton visszaigazolni.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget a szállítási díj kivételével.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget banki utalással téríti vissza. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A Vevő viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére (9142 Rábapatona Széchenyi út 38) kell visszaküldeni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni !

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az Eladó felelősségvállalása

Eladó nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. Eladó fenntartja a jogot a Vevővel szemben – előzetes értesítés nélkül – a rendelés visszautasítására, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, a szolgáltatás és tartalom részleges vagy teljes körű szüneteltetésére illetve megszüntetésére. Eladó nem vállal felelősséget sem a szolgáltatott tartalom egészére, vagy annak csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért. Mivel Eladó, mint kereskedő lép fel az abroncsgyártók és Vevő között, ezért nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a gumiabroncsokkal kapcsolatos műszaki meghibásodással, balesettel, töréskárral kapcsolatos. Vevő kijelenti, hogy a harmadik személy által Eladón keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be Eladót. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és Vevő hatáskörébe tartozik.

Vevő felelősségvállalása

Vevő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, továbbá az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik, az áru megrendelésénél szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és az okozott anyagi kárt a Vevő köteles megtéríteni az Eladó számára ! Ilyen esetben a többletköltség összegéről az Eladó átutalásos számlát állít ki, amelyet a Vevőnek kell kiegyenlíteni !